Onderzoeksrapport

Onderzoeksverslag Docentvrij Roosteren PABO Afstandsleren Zwolle - Peter van 't Riet - 2012

Bij de PABO van Windesheim heeft Peter van 't Riet in 2011-2012 een mini-experiment begeleid met een alternatieve vorm van planning en roostering. Het betrof de roostering voor de contactdagen van de afstandsopleiding.

De traditionele keten van planning en roostering bestaat eruit:

• dat eerst de vakken en lesuren (het studieprogramma) worden vastgesteld,
• dat het aantal groepen studenten wordt bepaald,
• dat vakken/lesuren en groepen verdeeld worden over de docenten,
• dat docenten hun dagelijkse beschikbaarheid voor het onderwijs opgeven,
• dat aan elk vak een range van lokalen worden toegewezen,
• en dat er afspraken over roostermomenten zijn gemaakt.

Daarna gaan al deze gegevens het roosterproces in en komt er i.h.a. een rooster uit waar iedereen ontevreden over is. Vaak moeten verschillende roosters tijdens het roosterproces of nog daarna op elkaar worden afgestemd om overlap van docentinzet en lokalenbezetting te voorkomen. Dat laatste was bij de PABO ook het geval voor de roosters van voltijd/deeltijd enerzijds en contactdagen afstandsleren anderzijds. Gevolg was grote moeite om de contactdagen bij afstandleren goed bezet te krijgen met docenten.

In het mini-experiment zijn nu enkele zaken omgedraaid. Voordat het roosterproces bij voltijd/deeltijd gaat lopen, is er (voor het hele jaar) een docentvrij lesrooster voor contactdagen afstandsleren opgesteld. Dit lesrooster is naar de vakgroepen gegaan die de docenten erop hebben ingezet. Deze gegevens zijn vervolgens meegenomen in het plannings- en roosterproces van voltijd/deeltijd. Gevolg is dat de bezettingsproblemen rond de contactdagen afstandsleren vrijwel uit de wereld zijn. Hieruit blijkt hoe een alternatieve inrichting van de keten van planning en roostering, hoe gering van omvang ook, een hoop problemen kan voorkomen. In de interviews die met betrokkenen werden gehouden, kwam naar voren dat de vakgroepen in de persoon van de vakgroepvoorzitters het prettig vinden een meer directe invloed te hebben op het eindstadium van het rooster door zelf de personele inzet te regelen op een bestaand rooster. Docentvrij roosteren is in dit geval dus succesvol verlopen. Het verslag over het onderzoek is hieronder te downloaden.

Onderzoeksverslag Docentvrij Roosteren PABO Windesheim - Verslag van het onderzoek naar docentloos roosteren voor de contactdagen van de afstandsopleiding van de PABO van Windesheim in het cursusjaar 2011-2012.