Onderzoek

Het lectoraat werkte van medio 2007 tot eind 2011 aan een onderzoeksprogramma waarin verschillende programmalijnen werden onderscheiden met elk hun eigen onderzoeksvragen. Daarbij werden zeven onderzoeksthema's onderscheiden.

1. ICT-gebruik van docenten
In deze programmalijn is gewerkt aan twee onderzoeken. Het eerste was een technology scouting waarin de geschiktheid van de tool  enTourage eDGe voor het werk van docenten is onderzocht. Het tweede onderzoek betrof de ontwikkeling van een meetinstrument om het actuele ICT-gebruik van docenten in kaart te brengen. Hieruit is de LICTO-schaal voor ICT-gebruik van docenten ontstaan. Op basis van de meetresultaten van deze schaal kunnen adviezen worden gedaan aan docenten en opleidingsmanagemers om de kwaliteit van het onderwijs met ICT te verbeteren?

2. Virtuele werelden
Onderzoek werd gedaan naar de rol die virtuele werelden kunnen spelen in het onderwijs. Daarbij is speciaal gebruik gemaakt van de virtuele wereld Second Life. Onderwijsinitiatieven met Second Life in de interne externe omgeving van Windesheim werden beschreven en geanalyseerd. Op grond daarvan is een lijst ontwerpcriteria samengesteld die gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van nieuwe onderwijstoepassingen met dit medium. Een tweede onderzoek is gericht geweest op de didactische meerwaarde van een virtueel Triviantspel voor het leren van vakinhouden. 

3. ICT voor competentieleren
Verkennend onderzoek werd gedaan naar de wijze waarop ICT in verschillende fase van competentieleren het onderwijsleerproces in het HBO en MBO kan ondersteunen. Het onderzoek werd afgerond met een multi-case study naar de wijze waarop vier verschillende opleidingen ICT inzetten voor competentieleren.

4. Standaardisatie
Standaardisatie is een belangrijke methode voor organisaties die veel logistieke mobiliteit willen ondersteunen en daarbij ook nog moeten samenwerken. Ook in het onderwijs is standaardisatie de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Binnen het lectoraat zijn op dit gebied twee onderzoeken verricht. Het eerste betrof de ontwikkeling van een set ontwerpeisen waaraan standaarden voor de beschrijving van onderwijs moeten voldoen om maximale ondersteuning te kunnen bieden aan studentenmobiliteit binnen en tussen onderwijsinstellingen. Het tweede onderzoek was gericht op de implementatie van onderwijsstandaarden voor flexibilisering binnen het MBO.

5. Onderwijslogistiek
Onderwijslogistiek gaat onder andere over de keten van planning en roostering waar alle onderwijsinstellingen mee te maken hebben. In de praktijk doen zich daarin vaak veel knelpunten voor en de tevredenheid over de lesroosters is zeker in het HBO vaak gering. In 2009 heeft de lector onderzoek gedaan bij acht grote en middelgrote hogescholen naar de knelpunten in de plannings- en roosteringsprocessen en de in de ondersteunende ICT. Dit onderzoek heeft tot veel vervolgactiviteiten geleid in de vorm van presentaties, workshops, masterclasses en adviestrajecten. Nog altijd is de impact van dit onderzoek op het hoger onderwijs groot.

6. Ketenintegratie
In 2008-2009 heeft het lectoraat onderzoek gedaan naar landelijke initiatieven van ketenintegratie in het onderwijs waarin ICT een belangrijke component was/is. Het onderzoek leverde naast een inventarisatie ook twee modellen van ketenintegratie en enkele submodellen op, waarmee verder onderzoek naar ketenintegratie binnen het onderwijs gedaan kan worden.

7. ICT-governance in het onderwijs
In 2008-2009 heeft het lectoraat onderzoek gedaan naar de IT-governance bij tien grote hogescholen in Nederland. De uitkomst van dat onderzoek was dat de IT-governance over het algemeen zwak ontwikkeld is binnen het HBO. Het onderzoek leverde een flink aantal punten op waarop de IT-governance van hogescholen verbeterd kan worden.

In de loop van het lectoraat stelden we het artikel "Opzet en uitvoering van onderzoek" samen om nieuwe kenniskringleden in te leiden in de methodologie van onderzoek. Startende onderzoekers konden daarvan gebruik maken om hun kennis over onderzoek weer op te frissen en/of zich nader op het doen van onderzoek te oriënteren.